Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

Door het organiseren van een leerlingenraad willen we de leerlingen actief betrekken bij het schoolgebeuren.

In de leerlingenraad leren de leerlingen hoe ze kunnen meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren. Bovendien leren ze te luisteren naar elkaars mening, voorstellen te doen, activiteiten te organiseren. Ze krijgen een beter inzicht in de schoolorganisatie en ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 

Problemen, vragen en voorstellen van de andere leerlingen verzamelen, naar voor brengen en samen naar oplossingen en antwoorden zoeken. 

De leerlingenraad zorgt ervoor dat de leerlingen kennismaken met de democratische beginselen en bevordert het actief burgerschap.

Wie behoort tot de leerlingenraad?

In deze raad zetelen:

- 1 verkozen leerling uit elke klas (van het 1ste tot het 6de leerjaar)

- 4 leerkrachten

- de directeur

Werking van de leerlingenraad.

Verkiezingen :

Tijdens de maand september geven de kinderen in de klas aan of ze al dan niet willen zetelen in de leerlingenraad. Uit elke klas wordt 1 leerling verkozen die gedurende het ganse schooljaar zal zetelen in de leerlingenraad.

Hoe een leerling verkiezen :

De namen van de kandidaten worden op het bord geschreven.

Elke leerling van de klas brengt op een briefje zijn voorkeursstem uit (anoniem). (1ste leerjaar : leerlingen geven een mondelinge stem.)

Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.

De leerkracht verzamelt de stemmen. De leerling uit elke klas met de meeste stemmen zetelt in de leerlingenraad.

Uit de verkozen leerlingen wordt de leerling met de meeste stemmen aangeduid als voorzitter en de tweede wordt aangeduid als vervanger.

Wanneer vergaderen? 

Op regelmatige tijdstippen komen we ’s middags samen aan de grote ronde tafel (naast zorglokaal) met de leerlingenraad.

De voorzitters ontvangen eind september een mapje met hierin een overzicht van de data wanneer de leerlingenraad doorgaat.

Ook in de klas wordt kenbaar gemaakt wanneer deze vergadering plaatsvindt en kunnen tegen de volgende vergadering ideeën/vragen/voorstellen genoteerd worden in het mapje.

Na elke vergadering ontvangen de klastitularissen een verslag. Dit verslag wordt in het mapje gestoken. De voorzitters kunnen aan de hand van dit verslag de besluiten van de leerlingenraad toelichten in hun eigen klas.

 Wat doen we op deze vergadering?

- We zetten de kinderen aan tot meedenken in het belang van de hele school.

- Bespreken van de agendapunten. Deze worden ook door de medeleerlingen aangebracht en worden in het mapje genoteerd.

- Samen een aantal zaken uitwerken en realiseren. Een vast item is deelname aan de Warmste Week.

- Zoeken naar oplossingen, enz..

Interne afspraken:

- Wij luisteren naar elkaar en hebben respect voor elkaars ideeën/voorstellen.

- De voorzitters vertegenwoordigen hun klasgroep. Zij noteren vragen/voorstellen vanuit de klas in het mapje en stellen deze voor tijdens de leerlingenraad.

- Zij brengen, na het ontvangen van het verslag, een kort mondeling overzicht in de klas van hetgeen er besproken werd.

- Van iedere vergadering van de leerlingenraad wordt een verslag met de besluiten gemaakt en zo snel mogelijk in het bakje van de klastitularis gelegd.

- Goedgekeurde acties worden door de leerlingenraad opgevolgd.

- Wij zetten ons samen in om van onze school een warme school te maken!