Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal, niet-personeelsgebonden, onderwijsaangelegenheden.

De schoolraad bestaat uit 3 geledingen : lokale gemeenschap, ouders en personeel.

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar in de hoofdschool, Schoolstraat 37 te 3360 Bierbeek.

De schoolraad is een officiële vergadering van ouders, leerkrachten en mensen uit de schoolomgeving (lokale gemeenschap) die zich betrokken voelen bij de werking van de scholen. De bedoeling is dat de schoolraad informatie krijgt over de leef- en leeromstandigheden op school: wie beslist of doet wat en waarom? Wat gebeurt er allemaal en wat zijn daar dan de gevolgen van voor kinderen, ouders, schoolteams en directies? Zij bespreken dit allemaal tijdens vergaderingen en geven dan advies of doen voorstellen aan het schoolbestuur.

Samenstelling

Voorzitter: Els Boudou (leerkracht)

Leerkrachten: Anne Meulemans, Jan Roelants, Tinneke De Kort *, Siebe Pittevils *

Ouders: Mieke Troukens, Peter Demesmacre, Petra Mathijs, Ellie D’hondt *, Carolyne Vande Vorst *

Gecoöpteerde leden: Lieve Brusten, Jean Boudou, Liebrecht Salen

Adviserend:  Lisa Hermans (schepen van onderwijs), Benny Jonckers (directeur)

* Plaatsvervangend