Privacyverklaring

Privacyverklaring GBS ’t Klavertje Bierbeek


1. Bescherming van persoonsgegevens.
2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
7. Wat zijn uw rechten?
a. Recht op intrekken toestemming
b. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
8. Op basis waarvan mogen wij uw gegevens verwerken?


1. Bescherming van persoonsgegevens.

Onze school hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze leerlingen omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van onze school valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van onze school.

2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

Gemeentebestuur Bierbeek, Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek is de verwerkingsverantwoordelijke. De administratief medewerker die uw persoonsgegevens verwerkt wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de directeur van de school via het e-mailadres directie@gemeenteschoolbierbeek.be en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@bierbeek.be.

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Onze school verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening van de school te kunnen uitvoeren.
De school verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruikt onze school uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft.

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van onze school hebben toegang tot de gegevens van uw kind, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen onze school heeft toegang tot dezelfde informatie.
Voor de uitvoer van bepaalde taken doet onze school beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van onze school persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn:

• ICT-bedrijven waar onze school mee samenwerkt
• Externe partners waar activiteiten mee georganiseerd worden
• …

Onze school stelt met deze verwerkers een “verwerkersovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

De school zal steeds de nodige gegevens bij u opvragen, op papier of via digitale weg. Enkel voor wettelijk vastgelegde doelen kan er informatie opgevraagd worden bij andere partijen. Als school verbinden we ons ertoe hiervoor telkens nauwgezet de wetgeving te volgen en u, op uw vraag, hierover te informeren.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

7. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u de directeur van de school via het e-mailadres directie@gemeenteschoolbierbeek.be of de functionaris voor gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@bierbeek.be contacteren. Onze school houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). U heeft het recht om :

• gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
• uw gegevens te (laten) wissen
• de verwerking van uw gegevens te beperken
• bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
• uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

a. Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van de gegevens van uw kind in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

b. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van de gegevens van uw kind, of u hebt inbreuken vastgesteld kan u zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
TEL: +32 (0)2 274 48 00
FAX: +32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be

8. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden. De doelen van een school zijn voornamelijk verankerd in wetgeving. Denk maar aan:

• Leerlingenadministratie
• Leerlingevaluatie
• Zorg voor leerlingen
• Leerlingen volgen in samenwerking met het CLB
• Personeelsadministratie
• …

Indien de school op basis van wetgeving uw gegevens verwerkt, is er geen toestemming nodig. U wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van uw gegevens hierover ingelicht.
Ook in uitvoering van contracten, het vrijwaren van uw vitaal belang of het algemeen belang is het niet nodig om uw toestemming te geven.

Indien uw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren zal deze aan u gevraagd worden. Dienstverlening van de gemeente die bijvoorbeeld niet verankerd is in wetgeving kan zijn:
• Uitnodigingen voor schoolfeesten en -evenementen
• Gebruik van contactgegevens voor nieuwsbrieven
• Maken en gebruik van foto’s (andere dan individuele foto’s voor dossiers)
• …

Bij elke verwerking zal door middel van een actieve handeling van u, uw toestemming gevraagd worden. Op de formulieren van de website zal u actief moeten aanvinken dat u akkoord gaat met de aangeboden verwerkingen. Op papieren formulieren is eveneens voorzien dat u actief “aanvinkt” akkoord te gaan met de verwerkingen.
Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) uw gegevens worden opgevraagd.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het school bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). U kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.