Zorgvisie

Onze visie op zorg en gelijke onderwijskansen

In onze school willen wij de kinderen alle kansen geven om een boekentas op hun maat en eigen tempo te vullen. We willen een klimaat van zorgzaamheid creëren, waar de ontwikkelingskansen van elk kind centraal staan. Welbevinden, betrokkenheid en samenwerking zijn hierbij de sleutelwoorden.

Het zorgbeleid is het handvat van de boekentas. Zorgbeleid is een opdracht voor een heel schoolteam. Het is een gedeelde zorg. Het vergt een hart voor de eigenheid van elk kind, heel veel geduld en begrip, coördinatie en teamoverleg, continuïteit maar ook flexibiliteit, collegiale ondersteuning en kansen om deskundiger te worden.

In het bijzonder waken we erover dat onze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften bijzondere aandacht krijgen, zonder de leerkansen van de andere leerlingen uit het oog te verliezen.

We hebben dan ook oog voor de diversiteit van onze leerlingen. Als school trachten we, binnen de grenzen van onze eigen draagkracht, tegemoet te komen aan de individuele vragen, behoeften en talenten van elk kind. Dit houdt in dat we ons richten op het oplossen van problemen en nog belangrijker het voorkomen ervan.

Leerlingenbegeleiding verloopt via een zorgcontinuüm, waarbij de mate van individualisering van zorg verhoogt van brede basiszorg over verhoogde zorg naar uitbreiding van zorg. Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding vertrekt vanuit een handelingsgericht kader.

Als team gaan we dus steeds opnieuw op zoek naar antwoorden op specifieke hulpvragen. Voortdurend zal er afstemming gezocht worden tussen het pedagogisch-didactische aanbod, de onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten. In samenspraak met alle partijen worden planmatige en doelgerichte acties opgesteld. De klasleerkracht is de spilfiguur van de zorgwerking en krijgt de nodige ondersteuning vanuit het zorgteam.